1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na

obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Romanom Olekšákom,

Leškova 10, 81104 Bratislava, IČO: 48060836, DIČ: 1072936821

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu

www.emotivechampagne.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej

autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár,

obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky

obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a

povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria

neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 12:00 do

18:00 na telefónnom čísle +421948491706, elektronicky na

info@emotivechampagne.sk, alebo poštou na adrese Roman Olekšák,

Leškova 10, 81104 Bratislava.

2. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

- správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok

platných v deň odoslania elektronickej objednávky

- tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady,

ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho

poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp.

kuriérskou službou

- za poškodenie zásielky kuriérskou službou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v

dôsledku vážneho obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo

iných nepredvídateľných prekážok

3. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v

prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok

platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho

kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím

objednaného tovaru.

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné

vyplnenie všetkých údajov a náležitostí, požadovaných elektronickým

systémom pri registrácii kupujúceho alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci

odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v

znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-

predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu

udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním

tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu

(množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri

cene vyššej ako 350,-EUR (tristopäťdesiat EUR), žiadať kupujúceho o

autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo

písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ

považuje objednávku za neplatnú.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru

kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením

objednávky.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z

dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane

oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať

predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy

deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod

emotivechampagne.sk.

8. Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak prevádzkovateľ

nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru je

akceptovateľné len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru

mimo dôvodov uvedených v obchodných podmienkach, je povinný zaplatiť

predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú

pokutu vo výške 50 EUR.

5. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa,

uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný

prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar

vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť

výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa

alebo u tretích subjektov, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po

výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo

prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou

zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (do 5

pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru

môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas

informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas

kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho

odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle

strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako

napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto

okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri

preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v

prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti

oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je

prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.Tovar bude dodaný

kupujúcemu v bežných obaloch.

6. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode

emotivechampagne.sk sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. O týchto okolnostiach je

prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v

týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

   1. Prevodný príkaz

   Faktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa

   vedeného v Tatrabanka, a.s., 2942003511/1100. Ako variabilný symbol

   uvedie číslo faktúry. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny

   okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po

   obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

   2. Vkladom na účet

   Kupujúci na základe faktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa

   - číslo účtu 2942003511/1100. Do účelu platy uvedie číslo faktúry. V prípade

   platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre

   prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany

   nedohodli inak.

   3. Platba kartou (VISA/EUROCARD/MASTERCARD)

   Kupujúci uhradí sumu za objednaný tovar prostredníctvom služby Card Pay

   (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Kupujúci môže zaplatiť

   kartami VISA, EUROCARD/MASTERCARD, ktoré sú vydané akoukoľvek

   bankovou inštitúciou na svete.

   4. V hotovosti

   Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí

   tovaru od prevádzkovateľa.

   5. Expedovanie tovaru

   Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného

   styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v

   prospech účtu prevádzkovateľa.

7. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré

nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na

stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke

pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s

cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

8. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov

prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu,

ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným

tovarom.

2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998.

(s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

9. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na

internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej

objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje

všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného

poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito

Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou

dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva

podlieha slovenskému právu.